Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA PRACY

Data publikacji 19.01.2024

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie poszukuje kandydatów na stanowisko: INFORMATYKA - Jednoosobowego Stanowiska do spraw Łączności i Informatyki KPP Wschowa Ogłoszenie o naborze w celu zatrudnienia na wakatujące stanowisko członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu
Komenda Powiatowa Policji
ul. K. Wielkiego 12
67-400 Wschowa

 

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Powiatowa Policji
ul. K. Wielkiego 12

67-400 Wschowa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami systemów informatycznych w KWP oraz udział w informatycznych pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP,

 • utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, terminale mobilne, drukarki, radiostacje),

 • utrzymanie prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci informatycznej,

 • codzienna kontrola układu zasilania awaryjnego, klimatyzacji w serwerowni, monitoringu CCTV,

 • nadzór nad centralą telefoniczną w KPP i w jednostce podległej (konfiguracja aparatów telefonicznych),

 • nadzór nad rejestratorami rozmów (kontrola poprawności działania, kopie zapasowe),

 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,

 • sporządzanie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, wnioskowanie o nowy sprzęt łączności i informatyki,

 • administrowanie stroną internetową KPP (drobne modyfikacje front-end-html i css, drobne prace graficzne, kopie zapasowe bazy danych),

 • czuwanie nad właściwym wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowania,

 • przygotowywanie dokumentacji (wnioski wa-01, opis stanowiska, analiza ryzyka) oraz konfiguracja stanowisk komputerowych dla systemów niejawnych celem akredytacji przez ABW,

 • administrowanie systemami policyjnymi na poziomie powiatowym (zarządzanie uprawnieniami, pomoc użytkownikom w obsłudze),

 • przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie dokumentów do Archiwum Zakładowego w KWP Gorzów Wlkp. i Składnicy Akt KPP Wschowa.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze (brak windy),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,

- praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
pokój biurowy, II piętro, podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, niszczarka oraz inne urządzenia biurowe.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie informatyczne,

- doświadczenie zawodowe – 1 rok na stanowisku informatyka,

- znajomość języka obcego – język angielski – poziom średni,

- umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office),

- umiejętność w zakresie obsługi systemów zasilania gwarantowanego central i urządzeń łączności radiowych,

- asertywność i umiejętność argumentowania,

- rzetelność, dokładność, komunikatywność,
- umiejętność analizowania,
- umiejętność planowania własnej pracy,
- umiejętność podejmowania decyzji.

 

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność dzielenia się posiadanymi informacjami i wiedzą ze współpracownikami,

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

- znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys /CV/ i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

zawodowego/ stażu pracy,

- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

 

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

Termin składania dokumentów:
do 31.01.2024 r.

 

Dostępność:

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kazimierza Wielkiego 12
67-400 Wschowa

 

Inne informacje:

W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy/rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo. Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane z aktualną datą ich sporządzenia. Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

Dokumenty należy składać w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko informatyka – Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki KPP Wschowa” na adres Komenda Powiatowa Policji we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa lub złożyć osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 477 943 249 lub 477 943 270.

Powrót na górę strony