Ochrona danych osobowych - RODO - KPP Wschowa

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji we Wschowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 , 67-400 Wschowa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Halina Bachowska -  tel. 47 79 43 278,
  e-mail: iod.wschowa@go.policja.gov.pl
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
 1. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j  RODO);
 2. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających
  w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 4. w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających
  z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas  art. 6 ust 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 5. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji we Wschowie bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b – RODO). W przypadkach kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
 1. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji we Wschowie;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE.
  W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji we Wschowie przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji
  we Wschowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie,
  (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Komendant Powiatowy Policji we Wschowie przekazuje dane jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
  i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
 6. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.