INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanym dalej "RODO".

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji we Wschowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa, numer telefonu 47 79 43 200 (sekretariat).

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować osobiście w siedzibie administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.wschowa@go.policja.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji wniosków, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit.a RODO)

2. Wykonania umowy, jeżeli osoba jest stroną takiej umowy zawartej z administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację żądania bądź zawarcie umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO)

3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności (art.6 ust.1 lit. c RODO):

> wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

> realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania, prowadzonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

> w zakresie realizacji zadań pracodawcy,

> zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,

> do celów archiwalnych i statystycznych.

4. Ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą np. do celów humanitarnych, ratowania zdrowia i życia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art. 6 ust.1 lit. d RODO)

5. Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit.e RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstaiwe przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane,a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach- przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:

> prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych ;

> prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

> prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej;

> prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych;

> prawo do wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

> prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

> prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO, nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Ograniczenie stosowania RODO:

Zgodnie z art. 22 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

> art.15 ust. 1 i 3 - prawo dostępu przysługuje osobie, której dane dotyczą- do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

> art. 16 - prawo do sprostowania danych - w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne.

> art. 18 ust. 1 lit. a i b - prawo do ograniczenia przetwarzania - w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów earchiwalnych zgodnie z ustawą bez naruszania istoty ochrony danyvh osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstaiwe ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - zwaną dalej "ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680".

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa , numer telefonu 47 79 43 200 (sekretariat)

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora danych z którym można się skontaktować osobiście w siedzibie administratora lub za pośtrednictwem poczty mail: iod.wschowago.policja.gov.pl

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680 przysługuje:

> prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

> prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony