Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 15.09.2020

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wschowskiej Policji figurującej pod adresem: wschowa.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pomiotów publicznych.

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wschowskiej Policji figurującej pod adresem: bip.wschowa.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pomiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31-08-2023 r.

 

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

> na stornie opublikowano dokumenty, które:

  > pochodzą z różnych źródeł;

  > sąbardzo obszerne, a ich tworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;

  > zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

  > nie można zmienić ich strukturty;

  > zostały upoblikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

> Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe oipsy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Administratorzy są szkoleni w tym zakresie.

> Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

> ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Deklarację sporządzono w dniu 15-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu  jest Oficer Prasowy KPP Wschowa.

adres poczty elektronicznej: rzecznik.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 79 43 226.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

koordynatorem dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim jest podinspektor Sławomir Konieczny, Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontakt z koordynatorem możliwy jest pod numerami telefonów: 47 79 115 30 i 690 106 107 oraz za pośrednictwem skrzynki mailowej: slawomir.konieczny@go.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy  Kazimierza Wielkiego 12 we Wschowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne. (brak podjazdu, windy) Po wejściu do budynku znajdują się kolejne schody generujące kolejny problem dla osób z niepełnosprawnością. Na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie wyznaczone zostąlo miejsce paekingowe dla osoby niepełnosprawnej.

w budynku Komendy Powiatowej Policji we Wschowie po prawej stronie w punkcie recepcyjnym znajduje się punkt informacyjny. Osoby pełniące dyżur w punkcie recepcyjnym nie są przeszkolone w zakresie języka migowego. Pomieszczenie recepcyjne umiejscowione jest na wprost stanowiska kierowania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji we Wschowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji  (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, które otwierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione od wewnątrz. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju okazań, który znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego.

Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetoweJ e-usługPolicji

Powrót na górę strony