Deklaracja dostępności - O nas - KPP Wschowa

Deklaracja dostępności

Data publikacji 15.09.2020

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wschowskiej Policji figurującej pod adresem: wschowa.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pomiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15-09-2020 r.

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

^ pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

^ nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 15-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Oficer Prasowy KPP Wschowa.

adres e-mail: rzecznik.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 79 43 226.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- siedziba Komendy Powiatowej Policji we Wschowie oznaczona jest nazwą ulicy, tablicą informacyjną na gmachu budynku, jak również przed budynkiem stoi policyjny, podświetlony pylon,

- nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed siedzibą KPP Wschowa

- do budynku KPP Wschowa prowadzą schody i nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- w okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące,

- w środku budynku znajdują się kolejne schody, które z uwagi na brak windy, platformy, pochylni stanowią kolejną poważną przeszkodę architektoniczną dla niepełnosprawnych,

- nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

- budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną,

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- toalety znajdują się na każdym piętrze, jednakże żadna z nich nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- na stanowisku oficera dyżurnego KPP Wschowa znajduje się Terminal DX80 służący do tłumaczenia języka migowego,

- w budynku nie ma oznaczeń w języku brajla,

- w budynku znajduje się punkt recepcyjny, gdzie się są pełnione całodobowo dyżury, ponadto osoby pełniące dyżur nie są przeszkolone w zakresie języka migowego,

- pomieszczenie recepcyjne umiejscowione jest na wprost stanowiska kierowania oficera dyżurnego KPP Wschowa, który w momencie braku osoby dyżurującej w punkcie przyjęć interesantów pełni rolę osoby informującej.

Interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się w budynku komendy z funkcjonariuszem Policji lub pracownikiem Policji KPP Wschowa.

Przejście z punkt recepcyjnego zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w zabezpieczenie z domofonem. Przez drzwi może przejechać osoba znajdująca się na wózku. Do dalszych części budynku prowadzą schody.

Osoby dla których schody stanowią kolejną barierę mogą być obsłużone w pokoju okazań, który mieści się na parterze budynku.

 

op.MP.